Iskorak se temelji na demokratskim načelima koji su zajamčeni Zakonima Republike Hrvatske, Statutom udruge Iskorak te na transparentnom sustavu rukovođenja. U svom višegodišnjem radu razvili smo jednostavan sustav upravljanja udrugom koji se temelji na radu i izvrsnosti. Svi članovi udruge aktivno sudjeluju u svim razinama upravljanja udrugom.

Najviše tijelo Iskoraka je FORUM kojeg čine redovni članovi udruge i koji donosi smjernice za rad kao i programe koje će udruga provoditi. Za operativne poslove kao i provedbu smjernica i programa Iskoraka brine se IZVRŠNI DIREKTOR koji je ujedno član Foruma.

Forum Iskoraka najviše je izborno i programsko tijelo Iskoraka. Forum čine svi redovni članovi/ice Iskoraka. Forum Iskoraka obavlja slijedeće poslove:

 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune;
 • donosi odluku o statusnim promjenama;
 • bira i razriješava osobe ovlaštene za zastupanje i izvršnog direktora na mandat od četiri godine;
 • odlučuje o udruživanju u mreže i druge oblike povezivanja udruga;
 • usvaja operativni i financijski plan za sljedeću, te izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge;
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Izvršni direktor je redovni član u Forumu najmanje godinu dana, a bira ga Forum na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Izvršni direktor obavlja slijedeće poslove:

 • donosi odluke o profesionalnom angažiranju i usavršavanju članova;
 • utvrđuje strateške prioritete u području financiranja aktivnosti;
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime Udruge;
 • priprema financijske i opisne izvještaje;
 • na operativnoj razini koordinira rad svih aktivnosti odnosno oblika organiziranja i djelovanja Udruge;
 • skrbi za permanentno informiranje javnosti o djelovanju Udruge;
 • saziva Forum Udruge i podnosi izvještaj o radu Forumu Udruge;
 • bira i razriješava likvidatora Udruge;