Upravljanje

Iskorak se temelji na demokratskim načelima koja su zajamčena Zakonima Republike Hrvatske, Statutom udruge Iskorak te na transparentnom sustavu rukovođenja. U svom višegodišnjem radu razvili smo jednostavan sustav upravljanja udrugom koji se temelji na radu i izvrsnosti. Svi članovi udruge aktivno sudjeluju u svim razinama upravljanja udrugom.

Najviše tijelo Iskoraka je FORUM kojeg čine redovni članovi udruge i koji donosi smjernice za rad kao i programe koje će udruga provoditi. Za operativne poslove kao i provedbu smjernica i programa Iskoraka brine se IZVRŠNI DIREKTOR koji je ujedno član Foruma.

 

Forum Iskoraka najviše je izborno i programsko tijelo Iskoraka. Forum čine svi redovni članovi Iskoraka. Forum Iskoraka obavlja sljedeće poslove:

 • usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune;
 • donosi odluku o statusnim promjenama;
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje i izvršnog direktora na mandat od četiri godine;
 • odlučuje o udruživanju u mreže i druge oblike povezivanja udruga;
 • usvaja operativni i financijski plan za sljedeću, te izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge;
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

Izvršni direktor je redovni član u Forumu najmanje godinu dana, a bira ga Forum na mandat od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Izvršni direktor obavlja sljedeće poslove:

 • donosi odluke o profesionalnom angažiranju i usavršavanju članova;
 • utvrđuje strateške prioritete u području financiranja aktivnosti;
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime udruge;
 • priprema financijske i opisne izvještaje;
 • na operativnoj razini koordinira rad svih aktivnosti, odnosno oblika organiziranja i djelovanja udruge;
 • skrbi za permanentno informiranje javnosti o djelovanju udruge;
 • saziva Forum udruge i podnosi izvještaj o radu Forumu udruge;
 • bira i razrješava likvidatora udruge.

Prijavi se na newsletter

Prati najnovija događanja